www.eprace.edu.pl » kategorie

nauki techniczne

Obiektowe bazy danych - przegląd i analiza rozwiązań

autor: Paweł Józwik & Maciej Mazur

Praca magisterska traktująca o obiektowych bazach danych. W pracy zawarte są informacje o teorii baz danych, aktualnych standardach, oraz konkretnych produktach istniejących na rynku.

Problematyka jakości oprogramowania w kontekście norm CMM oraz ISO serii 9000

autor: do wiadomości redakcji

Celem pracy jest przedstawienie w monograficznym ujęciu problemu jakości oprogramowania. Podstawą dla rozważań będzie metodologia przedstawiona w trzech obecnie wiodących systemach jakości: ISO 9001, ISO SPICE oraz CMM.

Technologia wybranych programów P2P

autor: Bartłomiej Szybka

Praca opisująca czym jest "peer to peer", czym się charakteryzuje, gdzie znajduje zastosowanie, czy jest tylko przedmiotem zainteresowania szukających rozrywki internatów, czy staje się poważną technologią skupiającą wokół siebie różnego rodzaju firmy i instytucje.

Analiza protokołów rutingu w sieciach sensorowych

autor: Jakub Jeznach, Przemysław Niepsuj

Przedstawienie sieci sensorowych oraz protokołów rutingu w sieciach sensorowych. Zawarta jest ewolucja sieci sensorowych, różnice między nimi a tradycyjnymi sieciami bezprzewodowymi. Najszerzej pokazane są protokoły rutingu w sieciach sens.

Szerokopasmowy interfejs urządzeń rejestrujących sygnały multimedialne ze sprzętową realizacją protokołów TCP/IP

autor: do wiadomości redakcji

Praca ta ma na celu zrealizowanie transmisji danych multimedialnych przez sieć z protokołami TCP/IP na przykładzie interfejsu rejestratora rozmów telefonicznych, pozwalającego połączyć go z komputerem

biologia, chemia, medycyna

Charakterystyka osadu uzyskanego po hydrolizie enzymatycznej owsa oraz możliwości jego wykorzystania.

autor: Katarzyna Walewska

Przedmiotem pracy było zastosowanie osadu otrzymanego po hydrolizie owsa i zbadanie możliwości jego wykorzystania jako zamiennika tłuszczu.

Terapia osób z zaburzeniami lękowymi

autor: Anna Piędzia

Praca przedstawia problematykę zagadnienia oddziaływań psychoterapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń lękowych. Opisane są zaburzenia lękowe, ich charakterystyka, oraz wybrane formy terapii.

Ozonosfera i dziura ozonowa

autor: Pakuła Bogdan

Praca przedstawia wielorakie skutki i zagrożenia, jakie niesie obserwowany, a wywołany antropopresją, ubytek ozonu w stratosferze. Opisuje ozonosferę, jej funkcje oraz techniki stosowane do pomiaru ozonu w atmosferze.

Ekstruzja

autor: Agnieszka Kozak

Praca opisuje czy możliwa jest identyfikacja surowców mięsnych w ekstrudatach zbożowych z dodatkiem białek zwierzęcych przy zastosowaniu technik PCR

Synteza wybranych siarkowych pochodnych cyklodekstryn

autor: Karol Górski

Celem pracy była synteza modyfikowanych cyklodekstryn, a w szczególności ich amfifilowych pochodnych. Głównym celem było otrzymanie takiej pochodnej, która posiada zdolność chemisorpcji na złocie. Kolejnym etapem pracy było wykonanie badań potwierdzających, że otrzymane pochodne cyklodekstryn są zdolne do tworzenia monowarstwy na powierzchni elektrody złotej.

nauki humanistyczne, prawo

Wewnętrzny ustrój prokuratury a proces karny.

autor: Agnieszka Zielińska

Charakterystyka wewnętrznego ustroju prokuratury wraz z opisem jego wpływu na proces karny. Przedstawione są główne zasady rządzące wewnętrzną organizacją prokuratury, oraz konsekwencje przyjętego modelu prokuratury dla biegu postępowania karnego.

Wikipedia - wolna encyklopedia Motywacja do uczestnictwa w projekcie, Wikipedia jako grupa społeczna

autor: Piotr Spigiel

Praca analizująca psychologiczno-społeczne zjawisko Wikipedii, którego głównym celem jest stworzenie darmowej ogólnodostępne internetowej encyklopedii. W szczególności przygląda się polskiej Wikipedii i jej autorom, bada takie kwestie jak: motywacja jednostki do podejmowania aktywności na rzecz wniesienia swojego wkładu w Wikipedię, uzależnienie od Wikipedii, Wikipedia jako grupa społeczna. Praca na licencji "Public Domain"

Obrót nieruchomościami lokalowymi

autor: Paweł Zarychta

Praca opisująca ramy prawne rynku nieruchomości w polsce. Opisane są różne rodzaje umów jak sprzedaży, najmu, dzierżawy. Przedstawiona jest sytuacja w przypadku dziedziczenia.

Wpływ miłości na zachowanie młodzieży w opinii uczniów szkół średnich

autor: Anna Ludwisiak

Praca ukazuje ewoluowanie sposobu rozumienia miłości, począwszy od poglądów Platona, poprzez św. Pawła z Tarsu, aż do czasów współczesnych. Przedstawiono sposób rozumienia miłości m.in. Z. Freuda, E. Fromma, R. Sternberga, a także fazy rozwoju związku według B. Wojciszke i typologią miłości J. Lee.

Pidżama Porno - próba monografii

autor: Anna Fechner

Monografia Pidżamy Porno. Opis narodzin i historii zespołu pidżama porno, wraz z genezą i podstawami ideowo-filozoficznymi kultury punk. Analiza twórczości zespołu, a także warsztatu poetyczno muzycznego grupy a w szczególności Krzysztofa "Grabaża" Grabowskiego

ekonomia - zarządzanie

Koszty jakości i ich rachunek

autor: do wiadomości redakcji

Celem pracy jest przedstawienie w ogólnym zarysie zagadnienia kosztów jakości, w kolejnych rozdziałach przedstawione są: pojęcie jakości, pojęcie kosztów jakości, rachunek kosztów jakości oraz etapy jego wdrożenia

Analiza portfelowa produktów dla potrzeb określenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

autor: Iwona Żydek

Praca przedstawia w sposób teoretyczny i praktyczny metody analizy portfelowej, umożliwiające dokonanie analizy sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa i oceny sytuacji operacyjnej.

Powstanie wspólnej waluty europejskiej euro

autor: Damian Wtulich

Praca ukazuje wysiłki państw Europy Zachodniej, których ostatecznym celem była nie tylko integracja gospodarcza ale także walutowa. Autor próbuje odpowiedziec na pytania: Co skłoniło i jaka była geneza integracji państw Europy Zachodniej? Dlaczego powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza? Co wniosły do idei integracji walutowej plany Wernera i Delorsa? Co wniosły do procesu integracji walutowej poszczególne traktaty i organizacje? Jakie były warunki uczestnictwa w obszarze euro? Jak wyglądał proces wprowadzania euro? Jakie były efekty powstania unii walutowej?

Franchising jako jeden z procesów globalizacji

autor: Piotr Czerna

Praca przedstawia istotę i wpływ nowej formy działalności gospodarczej jaką jest franchising w procesie globalizacji.

Rozwój rynków CRM

autor: Paweł Nędzi

Opis systemów CRM (Customer Relationship Management) i ich rozwoju. Określone są również czynniki mające decydujący wpływ na rozwój rynków systemów CRM na przestrzeni ostatnich lat.

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.