www.eprace.edu.pl » kategorie » nauki humanistyczne, prawo

nauki humanistyczne, prawo

2014-12-04 15:24:01

Race and Racism in Light in August

autor: Joanna Grzenia

W pracy, przedstawiono położenie jednostki nieprzystającej do obowiązującego schematu, w kontekście stosunków społecznych panujących w tym czasie na Południu Stanów Zjednoczonych. Praca jest próbą udowodnienia, że powieść "Światłość w sierpniu" W. Faulknera jest metaforą walki jednostki z systemem o miejsce w społeczeństwie, w którym niepewna przynależność rasowa głównego bohatera skazuje tę walkę na przegraną. Ponieważ rasa jest w powieści symbolem różnic między ludźmi, powieść ma wymiar uniwersalny wykraczający znacznie poza stosunki społeczno-polityczne panujące w tym czasie na Południu USA. Praca w języku angielskim.

2014-06-02 21:17:33

Propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży

autor: Małgorzata Lipinska-Woźniak

Tematyka pracy dotyczy propagowania zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej a także w społeczeństwie. Celem mojej pracy było przedstawienie pewnych aspektów związanych ze zdrowym stylem życia oraz przekonanie młodych ludzi iż zachowanie zdrowotne w największym stopniu determinują stan zdrowia człowieka. Umiejscowienie zdrowego stylu życia w hierarchii wyznawanych przez młodzież wartości zależy od ich wiedzy, postaw oraz poziomu motywacji.

2013-09-28 21:42:18

Wierzenia, praktyki i architektura grobowa w starożytnym Egipcie w okresach Wczesnodynastycznym i Starego Państwa

autor: Maciej Witała

Pięć mileniów temu w kraju nad Nilem rozkwitła jedna z najwspanialszych cywilizacji starożytnych. Mieszkańcy rządzonego przez faraonów państwa podążali za jedynym w swoim rodzaju systemem wierzeń, którego jednym z najważniejszych elementów było zabezpieczenie sobie pośmiertnej egzystencji w zaświatach. Skrupulatność i rozmach z jakimi starożytni Egipcjanie podchodzili do problemu zapewnienia sobie godnego pochówku – od czego zależała w dużej mierze pomyślność w życiu wiecznym sprawiły, że najważniejszymi zabytkami po ich cywilizacji są grobowce – od nekropolii złożonych z dziesiątek mastab, po monumentalne piramidy w Gizie. Miejsca pochówku przedstawicieli owej cywilizacji dostarczają badaczom wiedzy nie tylko na temat ich praktyk sepulkralnych i stosunku do zjawiska śmierci, ale także dają wgląd w życie codzienne, historię i rzemiosło. Celem pracy jest charakterystyka wierzeń starożytnych Egipcjan dotyczących życia pośmiertnego, a także związanych z nimi rytuałów, oraz architektury sepulkralnej. Zakres chronologiczny pracy to okresy Wczesnodynastyczny i Starego Państwa. original_file_name=wierzenia praktyki i architektura grobowa w starozytnym Egipcie w okresach Wczesnodynastycznym i Starego Panstwa.

2013-09-26 20:04:43

Feminizm muzułmański - feminizm świata Zachodu - uwarunkowania dialogu

autor: Blanka Rogowska

Praca konfrontuje założenia dwóch nurtów feminizmu - muzułmańskiego oraz szeroko pojętego feminizmu świata Zachodu. Poza historią zależności i dialogu, przedstawia szeroko zakrojone międzynarodowe (uwzględniające opinie respondentek wszystkich kontynentów) badania skupiające się na pokazaniu stosunku przedstawicielek obu nurtów wobec spraw związanych z pojęciem gender, równouprawnieniem a także siebie nawzajem. To pierwsza praca dyplomowa dotykająca feminizmu muzułmańskiego w Polsce, a także pierwsze tego typu badanie na świecie.

2013-06-04 22:58:37

MALOWANIE - WSPOMINANIE - TERAPIA Studium rysunkowego pamiętnika i autobiograficznej narracji gimnazjalistki.

autor: Irena Klebba

Praca opowiada o terapeutycznym działaniu rysowanego i malowanego pamiętnika, jakiemu poddana została uczennica gimnazjum. Efektem terapeutycznym autobiograficznej narracji uczennicy było ujawnienie prawdy o molestowaniu seksualnym przez ojca.

2013-03-23 22:52:02

Czas wolny osób z upośledzeniem umysłowym przebywających w Domu Pomocy Społecznej

autor: Magdalena Pajdzik

Praca zwraca uwagę na problem wyboru form spędzania wolnego czasu przez osoby upośledzone umysłowo przebywające w Domu Pomocy Społecznej. Problem wyuczonej bezczynności dotyka coraz więcej osób przebywających w placówkach całodobowej opieki. Zaspokojenie potrzeb fizjologicznych przez osoby trzecie powoduje zahamowanie potrzeb wyższych rzędów jak np. potrzeby poznawcze, estetyczne, czy samorealizacji. Nadmiar wolnego czasu sprzyja melancholii i stanom depresyjnym, a co za tym idzie coraz większemu zniechęceniu do jakiejkolwiek czynności.

2013-02-13 22:47:33

British traces in the culture of the republic of Ghana

autor: Barbara Wierzba

Głównym punktem tej pracy jest udowodnienie obecności wpływów brytyjskich w kulturze Republiki Ghany, która była kiedyś rozpoznawana pod nazwą Złote Wybrzeże. Złote Wybrzeże było zamorską kolonią Wielkiej Brytanii w latach 1874-1957. W rezultacie polityki kolonialnej, narzucenia zwyczajów i praktyk w każdej sferze życia socjalnego i religijnego, kultura kraju doświadczyła znacznych zmian. System rządów pośrednich zapoczątkował ustanowienie formalnego systemu edukacyjnego, chrześcijaństwa i zwyczajów pochówku zmarłych na publicznych cmentarzach oraz monogamię. System okazał się efektywny w przekonywaniu mieszkańców Złotego Wybrzeża do porzucenia wiary w bożki, zabobony, magię i reinkarnację. Wiedza naukowa zdobywana w czasie już obowiązkowej nauki w szkole sprawiła, że mieszkańcy dojrzeli zacofany i nie sanitarny charakter ich tradycyjnych praktyk, oraz dała im chęć do naśladowania wysoko wykwalifikowanych, posługujących się wyszukanym językiem, dobrze ubranych i żyjących komfortowo Brytyjczyków. Edukacja oferowana przez szkoły przyczyniła się do wyłonienia dobrze wykształconych Ghańczyków, nowych zawodów, które pojawiły się wraz z powstaniem kopalń, przetwórni, szkół i banków. Rozwój intelektualny jednostki szedł w parze z poprawą warunków życiowych, co było rezultatem doświadczeń z architekturą brytyjską, oraz technikami i materiałami używanymi do budowy. Ghańczycy dostrzegli plusy używania cegły zamiast błota do budowy domu, i idąc za brytyjskim przykładem zaczęli budować i osiadać się w wybielonych kamienicach. Zaczęli praktykować dojeżdżanie do pracy autostradami, które pojawiły się w tym samym czasie co pierwsze tory kolejowe. Oprócz rozwoju jednostki i poprawy warunków życiowych, populacja Złotego Wybrzeża z radością powitała przybycie prasy drukowanej, radia i filmu, których podstawowym celem było przecież propagowanie polityki kolonialnej. Populacja narodowa jednakże doceniała pojawienie się mass mediów i w krótkim czasie poznała ich moc, co pomogło jej w póżniejszym czasie użyć mediów w celu propagowania myśli niepodległościowej, która razem z wprowadzonymi przez kolonialistów nacjonalizmem i demokracją, przyczyniła się do wyzwolenia kraju w 1957. Zaznaczyć należy że rdzenni mieszkańcy post-kolonialnej Ghany, nie powrócili do praktykowania swoich starych zwyczajów, lecz zaadoptowali te wprowadzone przez Brytyjczyków. I chociaż dla zwykłego obserwatora kultury Ghańskiej jest zupełnie zrozumiałym fakt, iż instytucje wprowadzone w okresie kolonialnym takie jak kościół, szkoła czy teatr są nadal kultywowane wsród populacji post-kolonialnej Ghany ze względu na ich wyższość , zachowanie takie może wydawać się to dziwne i zaskakujące. Po pierwsze, słowo kolonizacja wykazuje raczej negatywne powiązania takie jak: podbijanie i narzucanie obcych regulacji i zasad w różnych dziedzinach życia pod grożbą kary pieniężnej lub nawet śmierci. Po dokładnym zbadaniu doświadczeń kolonialnych Ghańczyków widać, że rządy brytyjskie nie pozostawiały wyboru między kolonialnymi a tradycyjnymi zwyczajami i rozporządzeniami. Dlatego kultywowanie praktyk takich jak chowanie zmarłych w miejscach innych niż cmentarz mogło zakończyć się nałożeniem kary grzywny, a pójście do pracy w stroju tradycyjnym mogło zakończyć się utratą pracy. Media wprowadzone były jedynie w celu propagowania polityki kolonialnej. To samo może być powiedziane o urbanizacji miast w południowej i centralnej części Ghany. Cały proces miał służyć zapewnieniu wygody kolonialistom mieszkającym w miastach takich jak Accra, Tema, Kumase czy Cape Coast. Populacja wiejska Ghany, doświadczyła masowej migracji mieszkańców, którzy opuszczali wsie w celu znalezienia zatrudnienia w miastach u pracodawców kolonialnych. Po drugie,adaptacja kulturowych komponentów z czasów kolonialnych może dziwić, gdyż Ghana przed podbojem kolonialnym miała bardzo silny system wierzeń i tradycji. Jednak odzyskanie niepodległości nie sprawiło że społeczeństwo Ghańskie powróciło do starych praktyk, lecz zaadoptowało nowe i dostosowało je do potrzeb post – kolonialnej Ghany i ich warunków życiowych. Przez ostatnie pięćdziesiąt lat niepodległości, większość mieszkańców Ghany, zamieszkujących południową i centralną część kraju, przeszła na lub pozostała przy chrześcijańskich praktykach religijnych. Świadomi wpływu wykształcenia na standard życia, Ghańczycy wciąż budują nowe szkoły i udoskonalają szkolnictwo. Prasa, radia i film doświadczyły znacznego rozwoju i służą teraz jako rozrywka, informacja i kontakt ze światem. Doświadczenia w budownictwie nabyte podczas okresu kolonialnego, wyposażyły Ghańczyków w wiedzę jak poprawić warunki bytowe i uczynić codzienne życie bardziej wygodnym. Przyczyniło się to do wzrostu liczby wspaniałych domów i budowli, rozwoju autostrad , kolei i lotnisk w teraźniejszej Ghanie. Podsumowując, kultura Ghany wykazuje silne wpływy Brytyjskie tak w kolonialnej przeszłości kraju jak i post – kolonialnej egzystencji.

2012-05-21 10:59:33

Współczesna polska książka artystyczna. Ośrodki wydawnicze i dorobek edytorski

autor: Jarosław Misiak

Analiza sytuacji na rynku polskiej książki artystycznej, także w kontekście historycznym. Próba oddzielenia definicji "książki artystycznej" i "sztuki książki".

2012-05-18 10:22:14

Książka artystyczna w Polsce - nowe wyzwania i szanse.

autor: Jarosław Misiak

Analiza perspektyw rozwoju rynku wydawniczego w dziedzinie książki artystycznej.

2012-05-16 19:37:46

Dokumenty elektroniczne jako nowa forma udostępniania tekstu

autor: Jarosław Misiak

Omówienie problemów związanych z obiegiem książki elektronicznej - zarówno możliwości i perspektyw, jak też zagrożeń związanych z tym zjawiskiem.Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.