www.eprace.edu.pl » kategorie » ekonomia - zarządzanie

ekonomia - zarządzanie

2012-07-01 16:01:03

Polityka migracyjna

autor: Małgorzata Człapa, Anna Gotowiec

Praca ukazuje szeroko rozumianą politykę migracyjną, w tym politykę migracyjną Polski i Hiszpanii celem dokonania konfrontacji obu państw w tym zakresie. Dokonano weryfikacji postawionych na gruncie teoretycznym hipotez.

2010-03-11 11:27:36

Zarządzanie ryzykiem na przykładzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

autor: Wiesław R. Drożdżyński

Celem pracy jest analiza oraz ocena skuteczności i istotności systemu zarządzania ryzykiem w procesie zarządzania organizacją na przykładzie WUP w Olsztynie. Praca niniejsza jest próbą oceny przydatności i skuteczności, przyjętego w WUP w Olsztynie, systemu zarządzania ryzykiem ujętego w planach audytu oraz wskazania dalszego sposobu działania w tym obszarze.

2009-11-22 21:41:05

Identyfikacja głównych problemów i konfliktów procesu zarządzania na podstawie Poczty Polskiej

autor: Grzegorz Brycki

Praca przedstawia główne problemy i konflikty procesu zarządzania na podstawie Poczty Polskiej. Ukazane jest znaczenie zarządzania, na czym ono polega, czym jest. Omówione są także role i funkcje jakie pełni organizacja w życiu przedsiębiorstwa.

2009-10-25 21:13:28

Narodowe Fundusze Inwestycyjne

autor: Krystian K. Bartkowski

Praca przedstawia powstawanie, funkcjonowanie, wyniki oraz ocenę Programu Powszechnej Prywatyzacji realizowanej za pośrednictwem NFI.

2009-10-18 22:59:05

Metody badania skuteczności działań marketingowych

autor: Krzysztof Antuszewicz

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie istoty jak również i roli badań marketingowych w kształtowaniu instrumentów marketingu mix.

2009-10-11 19:04:51

Strategie budowania marki w internecie

autor: Grzegorz Jakub Kwaczyński

Praca przedstawia zarys rozwoju komercyjnego internetu i na tym tle pokazuje najbardziej znane możliwości jego wykorzystania w budowaniu marki. Przedstawione mechanizmy mogą z powodzeniem służyć do budowy marki nowych produktów, jak i do utrzymywania i polepszania istniejącego wizerunku.

2009-09-27 22:23:09

Zarządzanie klubami piłkarskimi w okresie transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce

autor: Przemysław Marek

Praca przedstawia sytuację w jakiej znalazły się polskie kluby piłkarskie przed zmianami ustrojowymi w 1989 roku oraz próbuje zarysować dalszy rozwój, bądź upadek piłki nożnej w Polsce już po wstąpieniu do Unii Europejskiej.

2009-06-07 18:42:14

Koncepcja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy i próba integracji systemowej na przykładzie Zakładu X

autor: Adam Greń

Pracy przedstawia najważniejsze elementy składowych i obszarów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, ich praktyczne zastosowania i wykorzystanie w koncepcji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Pracy.

2009-05-16 22:20:56

Strategia marketingowa Wawel S.A

autor: Adrian Cichoń

Praca przedstawia elementy strategii marketingowej Wawel S.A w Krakowie i sugeruje pożądane ich zmian w świetle pozycji rynkowej tej firmy.

2009-04-27 22:57:12

Walory turystyczne Narolszczyzny

autor: Eliza Wolanin

Praca ukazuje bogate walory turystyczne miasta i okolic Narola powstałych na przestrzeni jego długiej historii. Walory te dotyczą urbanistyki i architektury kompleksu budynków oraz bardzo licznych obiektów sakralnych.Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.