www.eprace.edu.pl » Regulamin

Regulamin serwisu internetowego eprace.edu.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady działania serwisu eprace.edu.pl (zwanego dalej Serwisem), w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.

Podstawowe definicje

Użytkownik oraz Autor obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

Od Użytkowników oczekuje się uczciwości i respektowania postanowień Regulaminu.

§ 2 Umieszczanie i przechowywanie Publikacji

Umieszczenie oraz przechowywanie w Serwisie Publikacji stanowiących przedmiot prawa autorskiego lub pokrewnego nie może naruszać cudzych praw. Umieszczenie w Serwisie Publikacji o powyższym charakterze traktowane jest jako oświadczenie Autora, że:

Zakazane jest umieszczanie przez Autorów i przechowywanie w Serwisie Publikacji:

Autor w serwisie zachowuje prawa autorskie do zamieszczonych Publikacji.

Autorzy umieszczający w Serwisie Publikacja chronioną prawem autorskim lub pokrewnym ponosi pełną odpowiedzialność karną oraz cywilną za ewentualne związane z tym naruszenia praw osób trzecich.

Umieszczenie w Serwisie Publikacji w rozumieniu niniejszego Regulaminu następuje z chwilą przesłania jej przez Autora drogą elektroniczną przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej Serwisu, lub drogą e-mailową do Administratora w celu konwersji.

Umieszczenie w Serwisie Publikacji następuje na czas nieoznaczony. Na zasadach określonych w Regulaminie Autorowi przysługuje jednak prawo żądania usunięcia z Serwisu umieszczonych przez Autora Publikacji. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do respektowania przez Autora postanowień Regulaminu, Administratorowi Serwisu przysługuje prawo sporządzenia i zachowania kopii umieszczonych przez Autora Publikacji przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu.

§ 3 Korzystanie z Publikacji

Użytkownikom przysługuje prawo korzystania z umieszczonych w Serwisie Publikacji jedynie na własne potrzeby, w celach nie mających charakteru komercyjnego. Z uwagi na to, że Publikacja stanowi przedmiot prawa autorskiego lub pokrewnego, Użytkownik może z niej korzystać w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Korzystanie z Publikacji na zasadach określonych w Regulaminie jest nieodpłatne.

Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność karną oraz cywilną za dokonane przez siebie naruszenia cudzych praw autorskich lub pokrewnych do Publikacji umieszczonych w Serwisie.

§ 4 Kontrola i konwersja Publikacji

Administrator ma prawo kontrolować - w miarę swoich możliwości - Publikacjie umieszczane przez Autorów w celu wyeliminowania z Serwisu tych, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.

W przypadku stwierdzenia, że Publikacja nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie, Administratorowi przysługuje prawo nieopublikowania, lub usunięcia umieszczonej przez Autora Publikacji z Serwisu.

Administrator ma prawo skonwertować Publikacje do postaci nadającej się do umieszczenia w Serwisie.

§ 5 Polityka Prywatności

Administrator gwarantuje ochronę udostępnionych przez Autorów danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Regulaminie.

Zakres przetwarzanych w Serwisie danych osobowych obejmuje następujące informacje: imiona i nazwiska, informacje o publikacjach, adres email.

Umieszczenie w Serwisie Publikacji traktowane jest jako oświadczenie Autora, że udziela on Serwisowi zgody na przechowywanie wyżej wymienionych danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych Autorów następuje wyłącznie w celu realizacji usług Serwisu.

Dane osobowe zgromadzone w Serwisie mogą być także udostępnione:

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osób trzecich, przetwarzania z naruszeniem przepisów prawa, zapobieżenia ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Autorom przysługuje prawo:

Powyższe uprawnienia Autor realizuje poprzez stosowne oświadczenie kierowane do Serwisu drogą e-mailową. Żądania usunięcia danych osobowych Autora wiążą się automatycznie z usunięciem jego Publikacji.

Na pytania Użytkownika dotyczące zasad przetwarzania w Serwisie danych osobowych, kierowane do Serwisu drogą e-mailową, Administrator odpowiada na podany email w możliwie najszybszym terminie.

§ 6 Odpowiedzialność Administratora

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

Niezależnie od powyższego Administrator w miarę możliwości dba o odpowiedni poziom merytoryczny Serwisu, w tym umieszczanych w nim Publikacji.

W razie stwierdzenia naruszenia przez któregokolwiek z Użytkowników przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Administratorowi przysługuje prawo zastosowania środków przewidzianych w Regulaminie, w tym usunięcia Publikacji z Serwisu. Administrator oświadcza jednak, że niejednokrotnie nie ma możliwości weryfikacji legalności działania Użytkowników lub Autorów, w tym dokonania oceny, czy działanie to nie narusza cudzych praw. Za skutki naruszeń odpowiadają Użytkownicy lub Autorzy, którzy naruszeń się dopuścili.

Ostatnia zmiana regulaminu nastąpiła dnia 27 października 2009

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.