www.eprace.edu.pl » kategorie » ekonomia - zarządzanie

ekonomia - zarządzanie

2009-04-19 00:02:47

Public Relations i jego rola w promocji firmy Pol-Skone

autor: Tomasz Przyborowski

Praca przedstawia rolę public relations w promocji firmy POL-SKONE. Prezentuje problematykę zarządzania działalnością promocyjną przedsiębiorstwa, ze zwróceniem szczególnej uwagi na instrument public relations.

2009-04-02 09:13:20

Kredyty inwestycyjne dla podmiotów publiczno-prawnych

autor: Maria Anna Sośniak

Praca przedstawia w jaki sposób powinna przebiegać współpraca między bankami a samorządami terytorialnymi, oraz jakie warunki musi spełniać bank by być partnerem dla gminy

2009-03-05 12:16:02

Zasady działalności inżyniera-menedżera we współczesnych organizacjach wraz z projektem kodeksu etycznego

autor: Marek Tomalski

Zagadnienia z dziedziny etyki biznesu i etyki inżynierskiej. Omówiono kwestie związane z zarządzaniem personelem, negocjacje, sprawy doradztwa gospodarczego, etyki marketingu. Dotknięto spraw bardziej ogólnych, takich jak etyka w reklamie, ochrona danych osobowych czy budowanie etycznego wizerunku firmy. Na koniec jako przykład efektywnego i utylitarnego oddania dla sprawy etyki biznesu, stworzono kodeks etyki, który stanowi wyraz usystematyzowania norm postępowania we współczesnej organizacji.

2009-02-14 19:17:55

Zabezpieczenie się przed ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie

autor: Jolanta Pawlik

Praca przedstawia teorię i praktykę procesu zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, a w szczególności metody zabezpieczenia się przed nim. W pracy skupiono się na tych zasadach określania ryzyka walutowego i zarządzania nim, które zdaniem autorki są niezmienne i znajdują szerokie zastosowanie.

2009-01-10 21:37:35

Rozwój rynków CRM

autor: Paweł Nędzi

Opis systemów CRM (Customer Relationship Management) i ich rozwoju. Określone są również czynniki mające decydujący wpływ na rozwój rynków systemów CRM na przestrzeni ostatnich lat.

2008-12-19 18:26:01

Franchising jako jeden z procesów globalizacji

autor: Piotr Czerna

Praca przedstawia istotę i wpływ nowej formy działalności gospodarczej jaką jest franchising w procesie globalizacji.

2008-08-02 00:55:32

Powstanie wspólnej waluty europejskiej euro

autor: Damian Wtulich

Praca ukazuje wysiłki państw Europy Zachodniej, których ostatecznym celem była nie tylko integracja gospodarcza ale także walutowa. Autor próbuje odpowiedziec na pytania: Co skłoniło i jaka była geneza integracji państw Europy Zachodniej? Dlaczego powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza? Co wniosły do idei integracji walutowej plany Wernera i Delorsa? Co wniosły do procesu integracji walutowej poszczególne traktaty i organizacje? Jakie były warunki uczestnictwa w obszarze euro? Jak wyglądał proces wprowadzania euro? Jakie były efekty powstania unii walutowej?

2008-06-22 02:29:27

Analiza portfelowa produktów dla potrzeb określenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

autor: Iwona Żydek

Praca przedstawia w sposób teoretyczny i praktyczny metody analizy portfelowej, umożliwiające dokonanie analizy sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa i oceny sytuacji operacyjnej.

2008-04-26 19:00:50

Koszty jakości i ich rachunek

autor: do wiadomości redakcji

Celem pracy jest przedstawienie w ogólnym zarysie zagadnienia kosztów jakości, w kolejnych rozdziałach przedstawione są: pojęcie jakości, pojęcie kosztów jakości, rachunek kosztów jakości oraz etapy jego wdrożenia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.