www.eprace.edu.pl » kategorie » nauki techniczne

nauki techniczne

2009-09-07 12:07:28

Internetowy system sterowania budynkiem inteligentnym

autor: Andrzej Salamon

Celem pracy było stworzenie systemu sterowania budynkiem inteligentnym poprzez sieć Internet. Zadaniem było napisać aplikację uniwersalną, zależną jedynie od tego, dla jakiego konkretnie budynku ma być ona przeznaczona gdyż baza danych i edytor zaprojektowane w tym systemie pozwalają na wprowadzanie pojedynczo nazw lub generowanie przedziałów nazw pomieszczeń odpowiednich dla danego budynku lub zapełnienie bazy automatycznie przez centralny system sterujący. Pod względem technicznym oraz funkcjonalności, system przeznaczony jest raczej dla dużych obiektów lub zespołu obiektów.

2009-08-12 16:47:33

Systemy klimatyzacyjne w pojazdach samochodowych

autor: Kamil Karpiński

Przedmiotem pracy jest omówienie budowy i zasady działania samochodowych systemów klimatyzacji.

2009-08-03 16:45:09

Prezentacja rozwoju sieci lokalnych

autor: Jakub Myśliński

Praca przedstawia historie rozwoju komputerowych sieci lokalnych. Zawiera informacje dotyczące projektowania oraz standardów sieciowych wykorzystywanych podczas tworzenia sieci lokalnych

2009-07-27 23:52:24

Web TV - Przesyłanie filmów przez internet

autor: Artur Piotr Lewandowski

Referat przedstawia historię i technologię, która stoi za obecnym rozkwitem serwisów internetowych udostępniających filmy, takich jak YouTube. Niniejsze opracowanie koncentruje się wyłącznie na metodach związanych z sygnałem wideo.

2009-07-20 14:50:07

Badanie efektywności wielopopulacyjnego algorytmu ewolucyjnego

autor: Maciej Dudek

Celem niniejszej pracy jest przebadanie najistotniejszych elementów wielopopulacyjnego algorytmu ewolucyjnego. Należą do nich: topologia połączeń, rozmiar i interwały między migracjami oraz metoda selekcji migrantów. Dokonano przeglądu istniejących opracowań dotyczących wielo-populacyjnych algorytmów. Ponadto opisano problem przewczesnej zbieżności, jak również różne pomysły na przeciwdziałanie mu.

2009-07-06 12:02:55

Opis programu do grafiki rastrowej na przykładzie Corel PHOTO-PAINT

autor: Rafał Wawrzeńczak

Praca prezentuje funkcje programu do grafik rastrowej firmy Corel.

2009-05-09 22:39:47

Metody omijania zapór sieciowych

autor: Bartosz Bobkiewicz

Praca ma na celu przestawienie potencjalnych zagrożeń oraz błędów w konfiguracjach ścian ogniowych, jakie spotyka się w działających środowiskach produkcyjnych. Ma też przedstawić i uświadomić administratorom sieci oraz osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, metodologię ataków oraz techniki, jakimi posługują się włamywacze sieciowi, a także to, jak się przed nimi bronić.

2009-02-23 00:36:07

ISDN

autor: Marcin Wąsikowski

Praca dyplomowa prezentuje wiadomości na temat ISDN. Przedstawia usługi realizowane w sieci ISDN oraz procedury uruchamiania i utrzymania sieci.

2009-02-09 23:35:25

Badanie oddziaływań neutrin akceleratorowych w eksperymencie MINOS

autor: Krzysztof Wojciech Fornalski

W niniejszej pracy przeprowadzono selekcję oddziaływań neutrin akceleratorowych z wymianą prądów naładowanych (CC) i nienaładowanych (NC) w dwudetektorowym eksperymencie neutrinowym MINOS w USA. W oparciu o dane symulacyjne porównano wyniki dla kilku metod: metody cięć, metody wieloparametrycznej (RS) wykorzystującej algorytm Range Searching oraz modyfkacji metody RS

2008-12-05 00:26:07

Aproksymacja funkcji ciągłych wielomianami

autor: Paweł Dąbrowski

Praca poświęcona zagadnieniu aproksymacji na przykładzie funkcji ciągłych wielomianami. Zawiera przegląd podstawowych metod aproksymacji wielomianami z uwzględnieniem metody jednostajnej aproksymacji oraz średniokwadratowej aproksymacji.Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.