www.eprace.edu.pl » ostatnio opublikowane

2012-05-10 18:21:12

Ukształtowanie się roli Senatu w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej na tle dziejów

autor: Marcin Siciński

Praca przedstawia rolę Senatu w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej. Ukazano w niej jak bardzo Izba Wyższa jest zakorzeniona w Polskiej tradycji i historii, oraz jaką rolę pełniła przez stulecia i jaką pełni dziś.

2012-04-18 21:55:11

Wkład Niccolo Machiavellego w kształtowanie nowożytnej koncepcji kultury

autor: Jarosław Misiak

Całościowa monografia życia i twórczości Niccolo Machiavellego.

2012-01-19 16:58:47

Geneza i rola ludzkich zachowań w perspektywie stanowisk ewolucjonistycznych: etologii, socjobiologii i psychologii ewolucyjnej

autor: Dawid Czupta

Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie genezy i roli ludzkich zachowań w takich dyscyplinach ewolucjonistycznych jak: etologia, socjobiologia i psychologia ewolucyjna. Chciałem możliwie jak najszerzej spojrzeć na kwestię ludzkiej natury i na związane z nią zagadnienie ludzkich zachowań w perspektywie biologicznej. Stąd pomysł na podzielenie pracy na pięć części: część pierwsza mówi o filozoficznych uwarunkowaniach biologizmu i ewolucjonizmu, - w tej części człowiek zostanie włożony w kontekst przyrody i rządzących nią praw; druga część dotyczy ewolucji biologicznej i człowieka w perspektywie nauk przyrodniczych - w niej człowiek zostanie włożony w kontekst ewolucji biologicznej i działających w niej mechanizmów; wreszcie trzy ostatnie część pracy są poświęcone człowiekowi tak, jak go rozumieją, kolejno: etologia, socjobiologia oraz psychologia ewolucyjna. Koniecznym było zakreślenie tych różnorodnych pól i płaszczyzn, gdyż dopiero na nich można było sensownie nanieść ludzkie zachowania. Rozpatrzyłem je w wielu kontekstach i zależnościach, aby możliwie najtrafniej pojąć ich specyfikę. Podjąłem takie kwestie jak: filogeneza a ontogeneza, geny a środowisko, genotyp a fenotyp, zachowania zwierząt a zachowania ludzi, natura a kultura, mózg a zachowania, emocje a zachowania. Nie było moim celem przeprowadzanie redukcji człowieka do jego poziomu biologicznego. Pragnąłem tylko zwrócić uwagę, iż istnieją poważne argumenty ku temu, by twierdzić, że nie wszystko jest uwarunkowane przez wychowanie czy kulturę. W pracy tej interesuje mnie kwestia dziedziczności, tego, co jest w nas zapisane, co się aktywizuje i pod czego wpływem, co sprawiło, że cokolwiek jest w nas zapisane, jak to się stało, że istnieje agresja, pragnienie więzi międzyosobniczej, towarzyszące temu emocje i uczucia, tendencje do hierarchizacji, ksenofobii i terytorializmu? Pytam w tej pracy o genezę tych zachowań, pytam o ich powtarzalność ponadkulturową, o ich podobieństwo do zachowań innych gatunków istot żywych. Chodzi mi też o złapanie tych strun, które przebiegają na wskroś przez istoty żywe, w tym przez człowieka. Żywię nadzieję, że uda mi się je odnaleźć właśnie w zachowaniach.

2011-12-18 21:12:32

Korona na monetach Piastów i Jagiellonów

autor: Wojciech Dębski

Tematem pracy jest korona na monetach Piastów i Jagiellonów. Praca przedstawia zmiany zachodzące w przedstawianiu wizerunku tego symbolu władzy królewskiej. Porusza także problematykę średniowiecznej ideologii władzy i zmian w niej zachodzących na przestrzeni wieków.

2011-11-19 00:21:40

Zieleń w małym mieście na przykładzie Czaplinka

autor: Paweł Rykowski

Praca przedstawia poszczególne kategorie terenów zielonych Czaplinka, ze względu na ich rolę w układzie przestrzennym miasta oraz funkcje, jakie te tereny pełnią w dziedzinie szeroko rozumianego zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Zaprezentowany jest w ujęciu historycznym rozwój przestrzenny miasta oraz jego wpływ na obecny kształt terenów zielonych.

2011-08-16 21:16:50

Treść przekazów astralnych w pismach Elżbiety Nowalskiej

autor: Andrzej Myślin

Praca mieści się w dziedzinie religioznawstwa. Porusza tematykę channelingu będącego jednym z aspektów współczesnej duchowości New Age. Stanowi analizę treściową książek opublikowanych przez polską ezoteryczkę Elżbietę Nowalską. Praca ma charakter pionierski - dotychczas nikt nie poruszał powyższych zagadnień.

2011-05-14 22:59:51

Egzystencjalne kino braci Coen

autor: Dominika Kulińska

W niniejszej pracy omówiona jest twórczość amerykańskich reżyserów Joela i Ethana Coenów poprzez pryzmat filozofii egzystencjalistycznej. Uwaga skoncentrowana jest na trzech filmach: Śmiertelnie proste, Fargo i To nie jest kraj dla starych ludzi.

2011-05-07 22:09:06

Stosunki polsko-żydowskie w korespondencji i diarystyce Żydów warszawskich w czasie drugiej wojny światowej

autor: Joanna Bilska

W dialogu polsko-żydowskim powraca wciąż pytanie, jak zachowali się Polacy w obliczu Zagłady. Jaki mieli stosunek do Żydów, znajdujących się po drugiej stronie murów i co zrobili, gdy rozpoczęto masowo ich mordować? Praca przedstawia obraz stosunków polsko-żydowskich tak, jak je widzieli Żydzi w okupowanej Warszawie. Powstała na podstawie badań zapisków (korespondencji, dzienników, notatek itp.), będących świadectwem czasu i miejsca, czyli tylko tych spisanych w czasie okupacji.

2011-04-26 22:46:50

Problemy społeczne, gospodarcze i polityczne współczesnych Włoch.

autor: Adriana Nakielska

W mojej pracy opisuję problemy społeczne współczesnych Włoch, dysproporcje i ubóstwo w niektórych regionach kraju, nielegalną imigrację z sąsiednich krajów. Rozdział drugi jest analizą i komentarzem do problemów gospodarczych Włoch. Dotyczą one stanu gospodarki włoskiej oraz wpływu na nią stosunków społecznych.Trzeci rozdział przedstawia problemy polityczne i społeczne, występujące we współczesnych Włoszech. Dotyczy to administracji, służby zdrowia, szkolnictwa i gospodarki.

2011-01-28 16:06:08

Systemy ochrony sieci komputerowej z wykorzystaniem urządzeń Cisco IDS i PIX

autor: Brandys Artur

Praca zawiera analizę zagrożeń dla sieci komputerowej. Porównuje systemy dedykowane do ochrony sieci komputerowej. Przedstawia także konfiguracja systemów ochrony dla sieci uczelnianej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z wykorzystaniem urządzeń Cisco IDS i PIX.Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.